Algemene Voorwaarden & Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSCHUREN & VAN OOSTVEEN ADVOCATEN
Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Verschuren & Van Oostveen advocaten, gevestigd te Den Haag.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Maatschap: de openbare maatschap Verschuren & Van Oostveen advocaten, gevestigd te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 76514684. Deze maatschap stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen. Iedere maat oefent zijn praktijk uit voor eigen rekening en risico.

1.2 De Advocaat: een advocaat die lid is van de maatschap Verschuren & Van Oostveen Advocaten. In meervoud wordt er gesproken over “Advocaten”.

1.3 Cliënt: de opdrachtgever van de Advocaat die de opdracht aanvaardt.

 

Artikel 2 –Verschuren & Van Oostveen Advocaten is een kostenmaatschap
De maatschap bestaat uit de zelfstandige ondernemingen Y. Verschuren advocatuur (KvK 76514668) en Van Oostveen Advocaat (KvK 76472019).

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten die worden verricht door de Advocaat ten behoeve van opdrachten die worden verstrekt door de Cliënt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

3.2 Opdrachten worden enkel en alleen door de Cliënt verstrekt aan een of meerdere individuele leden van de maatschap. Een lid van de maatschap dat de opdracht aanvaardt (hierna tevens genoemd “Advocaat”) heeft individueel als opdrachtnemer te gelden. De maatschap zelf geldt nimmer als opdrachtnemer en wordt niet door de opdracht gebonden.

3.3 Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 4 – De overeenkomst
4.1 Wanneer een Cliënt aan de Advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de Cliënt en de Advocaat pas tot stand nadat de Advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

4.2 Een opdracht wordt geacht aan de Advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de Advocaat te worden aanvaard. De Cliënt stemt ermee in dat de Advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan de maatschap verbonden advocaten en/of (juridisch) medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.

4.3 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve en in het belang van de Cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen;

4.4 De Advocaat zal zich inspannen het door de Cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat bereikt wordt.

4.5 Ter uitvoering van de opdracht mag de Advocaat, onverminderd haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht, gegevens van of over de Cliënt aan derden ter beschikking stellen.

4.6 De Advocaat zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden – zoveel als redelijkerwijs mogelijk – met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 

Artikel 5 – Verplichtingen Cliënt
5.1 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de Advocaat aangeeft, of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Advocaat worden verstrekt.

5.2 Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Advocaat zijn verstrekt, heeft de Advocaat het recht om – met inachtneming van de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand – de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 6 – Honorarium en declaratie
6.1 Indien rechtshulp op basis van een toevoeging geschiedt, onder voorbehoud van instemming door de Raad voor Rechtsbijstand hiervoor, dient de opdrachtgever de hieraan verbonden eigen bijdrage vooraf te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de toevoeging niet wordt verleend, dient te opdrachtgever de reeds gewerkte en nog te werken uren tegen het standaard uurtarief (€ 200,00 ex. BTW) te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien een uurtarief wordt overeengekomen is deze exclusief BTW. Het uurtarief kan, na overleg met de Cliënt, verschillen al naar gelang de werkzaamheden die de Advocaat dient te verrichten ter uitvoering van de opdracht.

6.3 De kosten van uitvoering van de opdracht door de Advocaat omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met omzetbelasting en verschotten.

6.4 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd. VvO advocaten declareert op basis van voorschotnota’s, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden voor aanvang (of voortzetting) van de werkzaamheden.

6.5 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door de Advocaat ten behoeve van de Cliënt worden betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels). De kosten worden één op één doorberekend aan de Cliënt.

6.6 Financiële afspraken tussen de Advocaat en Cliënt worden altijd schriftelijk bevestigd door de Advocaat.

6.7 In geval van annulering van een opdracht is de Cliënt in ieder geval verplicht tot vergoeding van alle door de Advocaat reeds gemaakte kosten ter uitvoering van de opdracht.

6.8 De standaard uurtarieven van de Advocaat kunnen jaarlijks op 1 januari gewijzigd worden. Tijdens de duur van de opdracht kan het uurtarief alleen met toestemming van de Cliënt gewijzigd worden.

 

Artikel 7 – Betaling en opschorting/staking werkzaamheden
7.1 Declaraties dienen, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te worden betaald binnen veertien dagen na de datum van de declaratie, bij gebreke waarvan de Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke (handels)rente, als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd is vanaf de datum van verzuim. Indien incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn tevens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 40,- per declaratie, te vermeerderen met BTW.

7.2 Indien de declaratie niet op tijd wordt voldaan, is de Advocaat en/of de maatschap gerechtigd zijn/haar werkzaamheden in overleg met de Cliënt op te schorten. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de Cliënt dan die waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking hebben. In dat geval is/zijn de Advocaat dan wel de Advocaten niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden. Hierbij wordt te allen tijde de geldende regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand in acht genomen.

 

Artikel 8 – Derdengelden
8.1 Mr. Verschuren beschikt niet over een derdengeldenrekening. Hetgeen inhoudt dat zij op haar bankrekening geen gelden zal ontvangen ten behoeve van Cliënt. In voorkomende gevallen zal verzocht worden om de desbetreffende gelden rechtstreeks naar de bankrekening van Cliënt over te doen maken.

8.2 Mr. Van Oostveen beschikt over een derdengeldenrekening: Stichting Beheer Derdengelden Van Oostveen advocaat.

8.3 Gelden die ten behoeve van de Cliënt worden ontvangen op de bankrekening van de aan de desbetreffende Advocaat toebehorende Stichting Beheer Derdengelden, worden zo spoedig mogelijk doorbetaald aan de rechthebbende(n). Over de derdengelden als hier bedoeld wordt geen rente vergoed. De Advocaat is gerechtigd de gelden, ontvangen van derden en ontvangen op de bankrekening van de aan de desbetreffende Advocaat toebehorende Stichting Beheer Derdengelden en bestemd voor de Cliënt, enkel na expliciete toestemming van Cliënt te verrekenen met al hetgeen de Advocaat, al dan niet opeisbaar, te vorderen heeft, waartoe de voornoemde Stichting hierbij onherroepelijk wordt gemachtigd in verband hiermee betreffende gelden over te maken op de bankrekening c.q. te voldoen aan de Advocaat.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Iedere Advocaat is afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam. Uitsluitend de Advocaat waarmee een overeenkomst tot opdracht is aangegaan, kan aansprakelijk worden gehouden.

9.2 Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door desbetreffende Advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.

9.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 5.000,- inclusief BTW.

9.4 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van zes maanden na de dag waarop de Cliënt bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de Advocaat voor die schade.

 

Artikel 10 – Archivering
Na het eindigen van een zaak wordt het procesdossier vernietigd. Correspondentie tussen de Advocaat en de Cliënt, financiële stukken en andere door de Advocaat relevant geachte stukken worden (digitaal) gearchiveerd en gedurende vijf jaar bewaard. In deze periode kunnen de stukken worden opgevraagd tegen betaling van € 50,00 administratiekosten. Na voornoemde bewaartermijn zal het (restant van het) dossier worden vernietigd.

 

Artikel 11 – Opzegging
11.1 De Cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

11.2 De betrokken Advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de Cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling
12.1 Verschuren & Van Oostveen advocaten neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met VvO advocaten aanvaardt de Cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

12.2 Alvorens een klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij VvO advocaten te worden behandeld, waarbij met de Cliënt zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.

12.3 De Cliënt dient zijn klacht schriftelijk aan VvO advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

12.4 VvO advocaten kan, indien zij dit wenselijk acht, de Cliënt uitnodigen voor een gesprek waarbij de Cliënt nader zal worden gehoord omtrent zijn klacht.

12.5 VvO advocaten zal binnen vier weken na dit gesprek dan wel binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk een oplossing aan de Cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de Cliënt zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

12.6 De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag ter hoogte van € 10.000,-.

12.7 VvO advocaten kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en de Advocaat is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden behandeld door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 14 – Privacy
Verschuren & Van Oostveen advocaten gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van cliënten en voldoet daarbij aan de geldende wet- en regelgeving zoals gehanteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het privacy-statement wordt verwezen naar de website van Verschuren & Van Oostveen advocaten: www.vvo-advocaten.nl.

Den Haag, 1 januari 2020

Privacy statement VERSCHUREN & VAN OOSTVEEN ADVOCATEN

 

Algemeen
Verschuren & Van Oostveen advocaten respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Verschuren & Van Oostveen advocaten maakt daarbij onderscheid tussen:
(1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, en
(2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.
Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het contact met een advocaat).

 

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die Verschuren & Van Oostveen advocaten verwerkt, zullen uitsluitend worden gebruikt:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • voor de uitvoering van onze dienstverlening;

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Verschuren & Van Oostveen advocaten daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Verschuren & Van Oostveen advocaten stelt.

 

Beveiliging en bewaartermijn
Verschuren & Van Oostveen advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Verschuren & Van Oostveen advocaten heeft daarnaast passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Wijzigingen
We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen.

 

Vragen en recht op inzage en correctie
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Verschuren & Van Oostveen advocaten, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@vvo-advocaten.nl o.v.v. “Privacy Statement” of via telefoonnummer 070 – 26 29 840.

 

DISCLAIMER
Via onze website wordt algemene informatie verstrekt over Verschuren & Van Oostveen advocaten en/of juridische of andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Verschuren & Van Oostveen advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Hoewel Verschuren & Van Oostveen advocaten uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

 

Den Haag, 1 januari 2020